I. Usuwanie awarii

I.USUWANIE AWARII

 1. Podstawowa cena usunięcia usterki wynosi za pierwszą roboczogodzinę 90 zł . Każda następna 60 zł.
 2. Jeśli zdarzy się, że awaria będzie wymagała większych nakładów pracy takich jak: wymiana uszkodzonych przewodów, gniazd wtykowych, przełączników, nadpalonych bezpieczników lub innych elementów instalacji elektrycznej to po dokonanej diagnozie cenę oszacujemy na miejscu.
 3. Dojazd do Klienta na usterkę.
 • Gmina Inowrocław (siedziba Firmy) – 25zł
 • Powiat Inowrocławski – 50 zł
 • Dojazd do innych miejscowości  –  1 zł za kilometr licząc od centrum Inowrocławia

Uwagi do cennika:

 
 1. Oznaczenie punktu elektrycznego jest równoznaczne z punktem wypustowym

 2. Pozycje zaznaczone jako WYKONANIE  zawierają wszelkie koszty robocizny, użytego sprzętu i materiałów

 3. Pozycje zaznaczone jako MONTAŻ  – zawierają wszelkie koszty bez  Materiałów

 4. Cennik nie obejmuje prac projektowych, których wykonanie jest za każdym razem uzgadniane z Inwestorem

 5. Cena za   wykonanie konfiguracji systemu  oraz za próby funkcjonalne jest uzgadniana każdorazowo z Inwestorem

 6. Ceny prac nieobjęte  cennikiem uzgadniane są każdorazowo z Inwestorem

 7. Ceny podane w cenniku oszacowane są do prac wykonanych na wysokości nie przekraczającej 3 metry.